Töötervishoid ja tööohutus

 In Artiklid

Töö võib inimese tervist mõjutada nii positiivselt kui ka negatiivselt ning inimeste kokkupuude ohtudega võib kahjustada nende füüsilist ja vaimset tervist. Töötervishoid ja tööohutus on iga ettevõtte lahutamatu osa.

Töötervishoiuks nimetatakse töötaja tervisekahjustuse vältimiseks töökorraldus- ja meditsiiniabinõude rakendamist, töö kohandamist töötaja võimetele ning töötaja füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamist. Töötervishoid tähendab hoolitsemist töötaja tervise ja ohutuse eest, et ennetada võimalikult suurel hulgal riske töötaja tervisele.

Tööohutus on töökorralduslike abinõude ja tehnikavahendite süsteem sellise töökeskkonna saavutamiseks, mis võimaldab töötajal teha tööd oma tervist ohtu seadmata.

<<Tööandja on kohustatud tagama tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras, rakendama ennetustegevusi töökeskkonna riskide vältimiseks või vähendamiseks, jälgima tööohutuse olukorda ettevõttes, korraldama töökeskkonna riskianalüüsi töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamiseks ning selle alusel koostama ja rakendama tegevuskava tööohutuse suurendamiseks.>>

Allikas/tööinspektsioon/Viimati muudetud 14 Jul.2021

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt on tööandja kohustatud korraldama tervisekontrolli töötajale, kelle tervist võib töötaja töökeskkonna riskide hindamise tulemusel mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad. Tervisekontrolli vajadus ja sisu sõltub ettevõtte töökeskkonnas esinevatest ohuteguritest, mille riski suuruse selgitab välja töökeskkonna riskianalüüs. Tervisekontrolliga seotud kulud kannab tööandja.

Selleks, et tervisekontrollid oleksid kulutõhusad ja eesmärgistatud, tuleb nende teostamisel lähtuda alati tööandja ja töötaja tegelikest vajadustest ning töökeskkonna ohutegurite riskianalüüsist. Kõige vähem mõjusad on uuringute järgi tervisekontrollid, mis teostatakse lihtsalt seaduse nõudel, kindla ajavahemiku jooksul, kuid ei arvestata töötaja tegelikku terviseseisundit või töö iseloomu. Isegi, kui ettevõtted tegutsevad samas valdkonnas, kus tavaliselt on sarnased riskitegurid, siis ei saa nende töötajate tervisekontrolle teostada täpselt ühtmoodi ja anda üks ühele soovitusi töökeskkonna või tervise parandamiseks.

Interneti -tehnoloogia kiire areng ja tehisintellekti laialdane rakendamine on võimaldamas rohkematel ettevõtetel nautida täisväärtuslikke meditsiiniteenuseid oma igapäevast tööd katkestamata.

Lihtsaid ja mugavaid Tervise kaugmonitoorimise süsteeme pakkub Eestis www.mintti.ee

Nautisite selle artikli lugemist? Palun jagage seda maailmaga?
Viimased postitused
0
Tervis ELU24 teemal NMN